Veřejný závazek

Poslání

Posláním Pečovatelské služby je poskytovat kvalitní podporu a pomoc uživatelům s lidským a individuálním přístupem, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou částečně nebo úplně odkázáni na pomoc jiných, aby mohli setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí.

Zásady poskytování pečovatelské služby

 1. Zaměstnanci jednají tak, aby dodržovali lidská práva a svobody a chránili lidskou důstojnost uživatelů.
 2. Respektují jedinečnost každého uživatele a poskytují služby bez jakékoliv diskriminace.
 3. Vedou uživatele k vědomí odpovědnosti sám za sebe a jejich podpoře k soběstačnosti.
 4. Zaměstnanci uživatele vedou k tomu, aby se sám aktivně, podle svých možností a schopností, zapojil do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace.
 5. Služby jsou nastavovány individuálně.
 6. Zaměstnanci poskytují služby na profesionální úrovni v souladu s pravidly Pečovatelské služby a standardy kvality sociálních služeb.
 7. Uplatňují partnerský smluvní vztah PS a uživatel (partnerský vztah znamená rovnost mezi uživatelem a pečovatelskou službou).
 8. Spolupráce s rodinou či blízkými uživatele.

Lidská důstojnost – zaměstnanci dbají na zachování lidské důstojnosti všech uživatelů, respektují jejich přání, jednají s nimi v úctě a respektu, chrání jejich práva.

Individuální přístup – zaměstnanci přistupují ke každému uživateli jako k jedinečné osobnosti, která má své zájmy, potřeby a přání.

Kvalita – služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání uživatele, zákonů
a vnitřních předpisů. Uživatelé jsou průběžně dotazováni na spokojenost, náměty a podněty ke zlepšení poskytované služby.

Vzájemná spolupráce – zaměstnanci uživatele motivují ke spolupráci, podporují je ve společném výkonu prováděné činnosti.

Dodržováním zásad vytváří poskytovatel podmínky, aby uživatelé, jimž poskytuje sociální službu, mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

Cíle

 1. Umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do těchto zařízení oddálit.
 2. Posilovat a podporovat sociální začleňování uživatelů.
 3. Umožnit důstojné dožití v domácnosti ve spolupráci s rodinou či blízkými uživatele.
 4. Zvýšit informovanost o Pečovatelské službě